Ogólne zasady bezpieczeństwa

Ogólne zasady bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

 i zwalczaniem COVID-19    

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. W razie stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych wskazane jest pozostanie ucznia w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. Uczniowie korzystający z dowozów do szkoły, w autobusie przebywają w maseczkach zakrywających nos i usta.
  3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (przy zachowaniu zakazu wstępu rodziców/opiekunów do przestrzeni wspólnej szkoły). W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  4. W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczenia liczby osób przebywających na terenie szkoły – osoba z zewnątrz (rodzic/opiekun, inne osoby postronne) może wejść do szkoły, jeżeli wcześniej umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub mailowo. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W szkole nie można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.
  5. Osoba z zewnątrz będzie mogła przebywać w szkole, tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta.
  6. Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcja dezynfekuje ręce przygotowanym płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej.
  7. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych za pomocą, których dyrektor lub pracownik do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie skontaktować się z nimi w sytuacji wykazywania przez ucznia objawów zakażenia.
  8. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy za pomocą, którego nauczyciel może zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy zakażenia. Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.
  9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły .