Dokumenty

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

§1.  Cele i zadania

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:
  1. służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
  2. służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  3. pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,
  4. wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Funkcje biblioteki:
  1. kształcąca przez:
 • rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
 • przysposabianie ich do samokształcenia,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
 • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego,
  1. opiekuńcza przez:
 • rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,
 • otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,
  1. kulturalna przez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów.
 1. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
  1. statystyka czytelnictwa,
  2. informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,
  3. wystawki tematyczne i okolicznościowe,
  4. renowacja i konserwacja księgozbioru.
 2. Biblioteka szkolna współpracuje z Biblioteką Miejską w Koronowie, udostępniając przekazane przez tę bibliotekę zbiory mieszkańcom Wtelna i rodzicom uczniów.

 

§2.   Zbiory

 1. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły.
 2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:
 1. dokumenty piśmiennicze,
 2. dokumenty niepiśmiennicze.

§3.   Organizacja udostępniania zbiorów

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać pracownicy, uczniowie oraz ich rodzice.
 3. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej.
 4. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać do domu.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

§4.   Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Zbiory biblioteki udostępniane są zgodnie z organizacją roku szkolnego i na czas trwania ferii zimowych i letnich.
 2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Każdy uczeń może wypożyczyć książki na okres 50 dni. Książki wypożyczone na czas ferii letnich należy zwrócić do 15 września następnego roku szkolnego.
 4. Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami ( płyty CD ) na uzgodniony okres.
 5. Uczeń może uzyskać prolongatę książki, jeżeli wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień.
 6. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według kolejności zgłoszeń).
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia.
 9. Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych.
 10. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek).

§5.   Zasady korzystania z czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać pracownicy, uczniowie oraz ich rodzice.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.
 4. Książki i czasopisma powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.

§6.   Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece

 1. Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać czytelnicy określeni w §3. 2.
 2. Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
 3. Internet w bibliotece szkolnej służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji o charakterze edukacyjnym.
 4. Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.
 5. Przy każdym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba (liczba użytkowników może być zwiększona za zgodą bibliotekarza).
 6. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 7. Nie wolno:
 1. przeprowadzać konfiguracji komputerów,
 2. odłączać i dołączać innych urządzeń np. słuchawki,
 3. instalować programów własnych oraz z Internetu,
 4. wkładać zewnętrznych nośników pamięci bez powiadomienia bibliotekarza,
 5. wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo ( pornografia, dyskryminacja rasowa, religijna, narkotyki, propagowanie przemocy itp. )

8. W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca.

9. W przypadku naruszenia regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 

2. Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

regulamin_podreczniki-zswtelno