Wiadomości przedszkolne

Drodzy Państwo!

     Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz do pierwszej klasy WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły wtelno@koronowo.edu.pl. Rekrutacja została wydłużona, Zarządzenie Burmistrza Koronowa w tej sprawie w załączeniu (http://www.bip.koronowo.pl/?bip_id=12108&cid=80108&cid=801).

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

       20 luty

28 luty
godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2 marca

godz. 13.00

31 marca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

11 maja

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 maja

godz. 14.00

19 maja

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

19 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 19 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

1 czerwca

godz. 13.00

9 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

   UWAGA

  1. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

15 czerwca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 czerwca

godz. 14.00

22 czerwca

godz. 13.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

22 czerwca

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 22 czerwca

Procedura odwoławcza.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.03-27.03.2020

15.04-29.04.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

02.04-06.04.2020

07.05-11.05.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

07.04.2020

12.05.2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

08.04-14.04.2020

13.05-18.05.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15.04.2020

20.05.2020

Przy składaniu wniosku do oddziału przedszkolnego i klasy I prosimy o dostarczenie do wglądu aktu urodzenia dziecka.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie rekrutacji – pobierz

 

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz

Upoważnienie dziecka do odbioru z Przedszkola – pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka z obwodu szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – pobierz