Wiadomości przedszkolne

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2022/2023

     Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły [email protected]. lub w przedszkolu. Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY-REKRUTACJA 2022/2023.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

       3 luty

11 luty
godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

14 luty

godz. 10.00

11 marca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

UWAGA

  1. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

19 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19 kwietnia

godz. 14.00

26 kwietnia

do godz. 14.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

27 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 27 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

1 czerwca

godz. 13.00

9 czerwca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

   UWAGA

  1. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

15 czerwca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 czerwca

godz. 14.00

22 czerwca

godz. 13.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

22 czerwca

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 22 czerwca

Procedura odwoławcza.