Szkoła po termomodernizacji

W dniu 19.10 br., w Zespole Szkół we Wtelnie, odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku szkoły po termomodernizacji. Po oficjalnym otwarciu odbyło się ślubowanie uczniów klasy I. Podczas uroczystości wystąpił też szkolny zespół muzyczny Black Hawk. Nie zabrakło także podziękowań dla byłych już członków Rady Rodziców.

Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Koszt projektu: 4.249.872,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.767.802,49 zł

(procent dofinansowania na poziomie 85 % kosztów kwalifikowalnych)

Budżet Gminy Koronowo: 1.482.069,51 zł

Okres realizacji: listopad 2017 r. – październik 2018 r.

zdjęcia z uroczystości

przeczytaj też tu