Polityka ochrony danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie z siedzibą przy ul. Szkolnej 7 , 86-011 Wtelno, tel.: 66 20 62 134 adres e-mail: [email protected]
  2. Celem zbierania danych jest statutowa działalność szkoły związana z czynnościami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi
  3. Osoby udostępniające szkole swoje dane mają prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem określonym  w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
  5. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.