Zasady obowiązujące w Zespole Szkół we Wtelnie

Wejście do budynku szkoły

 1. Na teren szkoły mają wstęp tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Inne osoby tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku pojedynczo.
 3. Uczniowie czekają na wejście, zachowując odstęp 1,5 m.
 4. Wszyscy dezynfekują ręce i udają się odpowiednio: klasy 1-3 do sal lekcyjnych, klasy 4-8 klatką schodową przy przedszkolu na hol przed szatnią. Uczniowie klasy pierwszej poruszają się pod nadzorem pracownika szkoły.

Szatnia

 1. Klasy 1-3 nie korzystają z szatni.
 2. Uczniowie klas 4-8 wchodzą pojedynczo pod nadzorem pracownika szkoły. W  szatni może przebywać jednocześnie 20 osób.
 3. Po wyjściu z szatni uczniowie kierują się do świetlicy lub sal lekcyjnych.

Sale lekcyjne

 1. Uczniowie poszczególnych klas szkoły podstawowej zostaną przypisani do  sal lekcyjnych, w których będą odbywały się wszystkie zajęcia poza wychowaniem fizycznym i informatyką.   

Organizacja zajęć dydaktycznych

 1. Uczeń korzysta z  własnych podręczników i przyborów szkolnych (zeszyty, piórnik z wyposażeniem, materiały do zajęć plastycznych, technicznych itp.). Nie może się nimi wymieniać, ani pożyczać.
 2. Na czas trwania epidemii zawiesza się zabieranie przez nauczycieli zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń do kontroli. Czas sprawdzania i oceniania  prac pisemnych, kartkówek, sprawdzianów i kart pracy zostaje wydłużony o niezbędny czas kwarantanny.

Informatyka i wychowanie fizyczne

 1. Przed wejściem do sali komputerowej i sali gimnastycznej obowiązuje bezwzględny nakaz dokładnej dezynfekcji rąk pod nadzorem nauczyciela.
 2. Po każdej lekcji zostaną poddane dezynfekcji klawiatury i myszki komputerowe oraz sprzęt sportowy używany podczas zajęć.

Świetlica

 1. Obowiązuje dotychczasowy regulamin świetlicy szkolnej, rozszerzony o następujące regulacje:
 2. Ze świetlicy korzystają wyłącznie uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, w związku z wykonywaniem pracy zawodowej;
 3. W sali może znajdować się jednocześnie 25 uczniów.
 4. Uczeń nie korzysta z zabawek i gier świetlicowych,  jedynie ze swoich przyborów szkolnych (w tym papieru). Nie wolno przynosić zabawek z domu.
 5. Uczniowie klasy I są odprowadzani ze świetlicy do klasy przez pracownika szkoły

Przerwy międzylekcyjne

 1. Uczniowie spędzają przerwy rotacyjnie w klasach, na korytarzu i na boisku wg ustalonego harmonogramu, pod opieką nauczycieli.
 2. W czasie przerw obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.

 Drugie śniadanie

 1. Uczniowie spożywają posiłek jedynie podczas przerw spędzanych w salach lekcyjnych, po uprzednim umyciu rąk na terenie klasy.
 2. Nie dzielą  się posiłkiem i napojem.

Kontakty z rodzicami/opiekunami

 1. Kontakty z rodzicami zostają ograniczone do formy zdalnej. Zawieszeniu ulega organizacja zebrań.

Wyjście ze szkoły

 1. Uczniowie, którzy nie ukończyli 8 roku życia w drodze do i ze szkoły pozostają pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Dla uczniów klas 2 i 3 obowiązuje oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o możliwości samodzielnego opuszczenia szkoły. Oświadczenie jest do pobrania ze strony internetowej szkoły.

Uczniowie klas 4-8, którzy nie korzystają ze świetlicy opuszczają szkołę samodzielnie